TIÊM CHỦNG COVID - 19

Đăng ký tiêm chủng Covid 19 cho cá nhân

HD_đăng_ký_tiêm_chủng_Covid_-_19_dành_cho_người_dân.pdf

Đăng ký tiêm chủng Covid 19 dành cho cơ quan, tổ chức

HD_đăng_ký_tiêm_chủng_Covid_-_19_dành_cho_cơ_quan,_tổ_chức.pdf

Hướng dẫn nhanh trong quy trình tiêm chủng Covid 19

HD_nhanh_trong_quy_trình_tiêm_chủng_Covid_-_19.pdf